Услуги

Дю дилиджънс на парцели, инфраструктура и възможност за застрояване.

Можем да предложим на Инвеститора предварително проучване на терени с цел намаляване на риска, в случай че парцелът има специфични особености.

Това включва:

 • обследване на външната инфраструктура;
 • подземни комуникации;
 • възможности за застрояване на парцела;
 • височини;
 • застроени площи;
 • интензивност на застрояване.

Мениджмънт на предпроектни проучвания и проектиране.

 • Геодезия
  - Оферти от 3 водещи геодезически фирми, за геодезическо заснемане на терена, околни улици, дерета и т.н.;
  - Предложение (форлаге) за договор с този, предложил най-добра оферта;
 • Геология
  - Предложение от 3 водещи фирми изготвящи цялостен геоложки доклад (сондажи на място, физически и химически анализ на пробите);
  - Предложение (форлаге) за договор с фирмата, предложила най-добра оферта;
 • Вода и канал
  - Осигуряване на становище от съответното дружество „В и К”, а по-късно и предварителен договор с него;
 • Електричество
  - Осигуряване на становище от съответното Електроразпределително дружество, а по-късно и предварителен договор с него;
 • Газификация
  - Осигуряване на становище от съответното Газоразпределително дружество, а по-късно и предварителен договор с него;
 • Телефони и интернет
  - Разговори с БТК (а по желание на Инвеститора и с други оператори на фиксирани мрежи). Договор с избрания оператор.

Управление на разрешителните и съгласуване с инстанциите.

 • Осигуряване на оферти от три фирми за „Строителен надзор”
 • Договор с победителя (форлаге)
 • Изготвяне от него на „доклад за съответствие на проекта”
 • Съгласуване със съответната Община на проекта;
 • Получаване на „Разрешение за строеж”
 • Съгласуване на проекта със санитарните власти и пожарната служба
 • Съгласуване на проектите за външни комуникации с всички инстанции и служби, които ги съгласуват
 • Осигуряване на фирма за „строителен надзор” и „доклади за съответствие на проектите” за външните връзки
 • Получаване на „разрешение за строеж” за външните комуникации
 • Осигуряване на протоколи за „строителна линия и ниво” – последния документ, предхождащ строежа.

Мениджмънт на строителството и свързаните с него дейности.

 • Изготвяне на график за провеждане на търговете за строителство и съгласуване с Инвеститора (обикновено търговете са от 20 до 45);
 • Изготвяне на листа с фирми участници, които Проектмениджърът възнамерява да покани и съгласува с Инвеститора;
 • Подготовка на тръжните документи, договори, предложения и т.н. и съгласуване с Инвеститора;
 • Провеждане на търгове (от 20 до 45) и препоръки към Инвеститора за победители в тях. Подготовка на договорите с тях, уточняване на приложенията и т.н.;
 • Подготовка и изработване на правилника за „достъп до строителната площадка”;
 • Управление на строителната площадка, координация между всички строителни фирми – участници. Координация между строители, проектанти, надзорници, Инвеститор;
 • Предложение (оферти) към Инвеститора от три или повече охранителни фирми и избор на охрана на обекта;
 • Осигуряване на обекта с временна вода и временен ток по време на строителството;
 • Измерване, отчитане, актуване и подготовка на документите за плащане на извършени и приети от нас СМР;
 • Контролира сроковете, качеството на изпълнение и вида на вложените материали и съоръжения – дали отговарят на описаните в договора и приложенията към него;
 • Следи за своевременно набавяне на всички документи – актове за скрити работи, сертификати за произход и т.н.;
 • Измерва, отчита и актува завършени СМР на изпълнителите и подготвя документите за заплащането им от Инвеститора, респективно отказва да приеме лошо изпълнени работи и нарежда поправката им или разрушаването им;
 • Следи за спазването на договорите и бюджета на обекта;
 • Организира ежеседмични оперативки с изпълнители, проектанти и надзорници (и с Инвеститора, ако той желае);
 • Подготвя документацията и организира Държавна Приемателна Комисия, получаването на акт №16 и „разрешение за ползване”;
 • Ако обектът се продава или отдава под наем Мениджърът може да участва в разговорите (по техническите въпроси) между Инвеститора, Купувач/ Наемател, Проектант, с оглед да контролира процеса от името на Инвеститора:

- искани промени от клиента,
- препроектиране за нуждите на клиента,
- ново съгласуване и одобряване на проектите в инстанциите
- корекции на строителството на обекта,
- корекции в срока и в бюджета на обекта.

Консултации в сферата на проджект мениджмънта в строителството.

 • Предлагане на практични технически решения натрупани в резултат на дългогодишния ни опит
 • Създаване на концепция за Вашия проект, както и технически детайли по нея.
 • Пазарни консултации по отношение на недвижимите имоти и тяхното приложение.